Renditingimused | Penoplasti lõikurite rent

Renditingimused

1. ÜLDMÕISTED
1.1. Rendileandja – Hotwire Systems OÜ (Registrikood:12444328).
1.2. Rentnik – isik, kellega rendileandja on sõlminud lepingu (juriidiline või füüsiline isik).

1.3. Pool – rendileandja või rentnik.
1.4. Leping – poolte vahel sõlmitud varade rendileping. Lepingu lahutamatuks osaks on üldtingimused.
1.5. Üldtingimused – rendileandja varade rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis ning on lepingu lahutamatuks lisaks.

1.6. Varad/Seaded – lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu lepingus nimetatud vara.
1.7. Rendipunkt – koht, kust antakse üle tellitud varad ning selleks on Treiali tee 2-8, Peetri alevik, 75312 Rae vald Harjumaa, Eesti.
1.8. Rendiperiood – rendiperiood fikseeritakse saatelehes/lepingus ja see algab seadme üleandmisel rendipunktist.
1.9. Rendipäev – rendipäev on päev, millest algab rendiperiood.
1.10. Renditasu – on hinnakirjajärgne või kokkulepitud hind, mis fikseeritakse rendilepingus.
1.11. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja lepingu alusel sõlmitavad lepingu lisad.
1.12. Käesolevale lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.
2. RENTNIKU KINNITUSED
2.1. Rentnik, sõlmides lepingu kinnitab ühtlasi, et:
2.1.1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised takistaksid või viivitaksid lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist, kas täielikult või osaliselt,
2.1.2. on renditava varaga enne lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid seadme ja selle seisukorra osas. Kui rentnikul esineb pretensiooni varale, siis selle fikseeritakse lepingus,
2.1.3. teda on rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud seadme õigest kasutamisest, ekspluateerimise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest,
2.1.4. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi vara nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks,
2.1.5. on tutvunud hinnakirjaga ja nõustub hindadega,
2.1.6. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega maksehäireteregistrites ja kolmandatele isikutele,
2.1.7. annab Hotwire Systems OÜ-le nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
2.2. Käesoleva lepingu allkirjastamisega rentnik kinnitab, et ta on tutvunud lepingu lahutamatuks osaks olevate renditingimustega, tingimused on talle arusaadavad, ta nõustub nimetatud tingimustega ja kohustub neid täitma.
3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE
3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui pooled on lepingus või saatelehes kokku leppinud teisiti.
3.2. Leping jõustub sellele alla kirjutamisel.
3.3. Leping lõppeb vara tagastamisel rendileandja valdusesse ja kui on täidetud lepingust tulenevad kohustused.
3.4. Vara rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse lepingus fikseeritud vara üleandmise kuupäev, sõltumata kellaajast, välja arvatud juhul kui pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti (lepingu lisana või saatelehel).
3.5. Renti arvestatakse kõik päevad nädalas, alates lepingu sõlmimisest, välja arvatud juhul kui pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti (lepingu lisana või saatelehel).
3.6. Vara üleandmist rentnikule kinnitab viimase allkiri lepingul või saatelehel. Rentniku allkiri lepingul on ühtlasi kinnituseks punktis 2.1. nimetatud asjaoludele.
3.7. Renditud vara kuulub rendileandjale tagastamisele lepingus või saatelehes fikseeritud kuupäeval (E-R) hiljemalt kell 16:45 (E-R). Juhul kui lepingus või saatelehes pole tagastamise kuupäeva fikseeritud, on rentnikul õigus vara tagastada rendileandjale omal äranägemisel rendileandja tööajal, so. argipäeviti 09:1516:45. Vara tagastamine rendileandjale fikseeritakse poolte allkirjadega lepingul või saatelehel. Rendileandja esindaja vastava allkirja olemasolul loetakse vara tagastatuks rendileandjale.
3.8. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renditasu, välja arvatud juhul kui vara tagastatakse rendileandjale enne kella 10:30, välja arvatud juhul kui pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti (lepingu lisana või saatelehel).
3.9. Seadmeid saab tagastada ainult rendipunkti lahtioleku aegadel.
3.10. Rentnik nõustub, et rendileandjal viib vara korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi 3 tööpäeva jooksul. Kui rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada rentniku viibimist vara kontrollimise juures.
3.11. Juhul kui tähtajalise lepingu korral hilinetakse vara tagastamisega, omab rendileandja õigust nõuda leppetrahvi iga hilinetud kalendripäeva kohta – leppetrahvi suuruseks on summa, mis on 20% võrra suurem vara rendisummast ühe kalendripäeva kohta.
3.12. Kui tähtajalise rendilepingu korral rentnik pikendab rendiaega ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta, lisandub lepingujärgse tähtaja ületanud iga päeva renditasule 5%.
3.13. Kui leping on ühepoolselt ülesöeldud ja vara ei ole 7 kalendripäeva jooksul tagastatud, on rendileandjal õigus nõuda hüvitist 5.2.8. punktis toodud ulatuses.
3.14. Juhul kui rendileandja poolt tuvastatakse vara kasutuskõlbmatuks muutumine või vara väärtuse tunduv (enam kui seadme heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on rendileandjal õigus omal valikul rentnikult nõuda:
3.14.1. hüvitist punktis 5.2.5. / 5.2.8. / 5.2.13. sätestatud ulatuses,
3.14.2. rentnikult vara paranduse/asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.
3.15. Pretensioonid vara tagastamise kohta vaadatakse läbi saatelehe esitamisel.
3.16. Rendilepingut võib muuta või täiendada ainult poolte kirjalikul kokkuleppel, mis vormistatakse lepingu lisana.
4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED
4.1. Rendileandja annab lepinguga kokkulepitud vara rendile rentnikule üleandmise ajahetkel kehtiva hinnakirja alusel.
4.2. Rentnik tasub rendileandjale vara kasutamise eest renditasu (renti) eurodes (EUR), vastavalt kehtiva hinnakirjale.
4.3. Renditasu arvestatakse 7 kalendripäeva nädalas, välja arvatud juhul kui pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti (lepingu lisana või saatelehel).
4.4. Renditasu makstakse arvete alusel lepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Arve väljastatakse seadme üleandmisel kohapeal (rendipunktis) ja vastavalt soovile edastatakse lepingul (volikirjal) märgitud e-posti aadressile. Arved väljastatakse maksetähtajaga 7 kalendripäeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi.
4.5. Kõikidele lepingus sätestatud maksetele lisandub käibemaks, kui seadusest ei tulene teisiti.
4.6. Renditasu ja muud lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas rendileandjale.
4.7. Renditasu sisaldab tasu üksnes seadme kasutamise eest.
4.8. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu seadme häälestuse, transpordi, puhastamise, seadme peale- või mahalaadimise eest jm igapäevase hooldusega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku poolt kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.
4.9. Rendileandjal on õigus nõuda rentnikult ettemaksu tasumist.
4.10. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on rentnik kohustatud maksma rendileandjale viivist 0,3% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest ning sellele lisaks hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud.
4.11. Rendileandjal on õigus, lähtuvalt rendileandja poolt rentniku majanduslikule seisundile antavast hinnangust, rentniku poolt tehtavate tehingute arvust, maksumusest ning varasemast maksekäitumisest, seada rentnikule renditavate seadmete osas krediidilimiit (edaspidi: Krediidilimiit). Krediidilimiit on rendileandja poolt ühepoolselt rentniku suhtes seadmete rentimisel kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel on rendileandjal õigus nõuda ettemaksu, esitatud arvete tasumist või keelduda rentnikule täiendavate seadmete väljastamisest. Krediidilimiidi hulka arvestatakse nii juba sissenõutavaks muutunud kui ka esitatud, kuid veel sissenõutavaks mittemuutunud arveid.
4.12. Rentnikul on õigus saada teavet tema suhtes rendileandja poolt kehtestatud krediidilimiidi kohta. Rentnikul on õigus taotleda krediidilimiidi muutmist, esitades rendileandjale sellekohase taotluse (vabas vormis, e-posti teel). Rendileandja vaatab krediidilimiidi muutmise taotluse läbi mõistliku aja jooksul ning teavitab rentnikku oma otsusest. Rendileandjal on õigus igal ajal põhjust avaldamata ühepoolselt muuta krediidilimiiti.
4.13. Rendileandjal on õigus nõuda rentnikult nii enne seadme rentniku kasutusse andmist kui ka rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab rendileandja, kuid see ei või ületada rentnikule rendile antava seadme uushanke hinda.
4.13.1. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt rentnikule intressi.
4.13.2. Rentnikul on õigus nõuda rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe nädala möödumisel pärast seadme tagastamist.
4.13.3. Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuu luvat konkreetse seadme rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles rendileandjal on rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse seadme rendile andmisega seoses kui ka samuti teiste rendile antud seadmetega seoses.
4.14. Rentnik nõustub sellega, et rentniku poolt lepingu rikkumise korral on rendileandjal õigus lepingu sõlmimise ja täitmise käigus rendileandjale teatavaks saanud rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud seadme tagastamise ning rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.
4.15. Lepingu ülesütlemisel rendileandja poolt kui rentnik jätab vara tagastamata on ta kohustatud hüvitama vara kättesaamisega seotud kulud või väärtuse.
5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada vara iseseisvalt vastavalt lepingule,
5.1.2. lõpetada leping ennetähtaegselt, teatades sellest kirjalikult ette 10 kalendripäeva,
5.1.3. esitada kirjalik vastuväide rendiandja poolt väljastatud arvele 7 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest.
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. kasutama renditud seadet “Heaperemehelikult” ning üksnes vastavuses vara kasutusotstarbega,
5.2.2. järgima seadme kasutamisel kõiki rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet seadet vahetult kasutavate isikute tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on rentnik kohustatud võtma rendileandjaga viivitamatult ühendust,
5.2.3. tagama seadmega töötavate isikute poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus, kaitseprillid, hingamiskaitse) kasutamise, samuti tagama objektil, kus seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise,
5.2.4. tagama omal kulul seadme tavapärase korrashoiu,
5.2.5. juhul kui renditud varal tekib rike peab koheselt s.o rikke avastamise päeval, teatama nimetatud asjaolust rendileandjale. Juhul kui rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (nt tulenes rentniku oskamatusest vara kasutada), on rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju,
5.2.6. ilma rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama/remontima omal algatusel seadet,
5.2.7. teatama rendileandjale koheselt vara mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti seadme kaotsiminekust vms,
5.2.8. vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue vara jaemüügihinnale kui vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma parandamise/remondi kõik kulud,
5.2.9. hüvitama tema valduses olnud varale tekitatud kahju rendileandja esimesel nõudmisel,
5.
2.10. mitte loovutada rendilepingut või selle alusel renditud vara allrendile või kolmandatele isikutele valdusesse ega kasutusse ilma rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta,
5.2.11. tasuma õigeaegselt seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest,
5.2.12. tagastama rendiperioodi lõppedes seadme rendileandjale lepingus fikseeritud tingimustel ja korras,
5.2.13. tagastama renditud vara rendileandjale puhastatult, vastasel juhul hüvitama rendileandjale vara puhastamiskulud rendileandja poolt esitatud arve alusel.
5.3. Rikkumise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi seadme hinnast 20% ulatuses. Kolmandaks isikuks ei loeta rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses.
5.4. Rendivara väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt on keelatud ilma rendileandja nõusolekuta. Leppetrahv 75% vara hinnast. Leppetrahvi vara hinnast 25% ulatuses kui rikuti punkte 5.2.10.
5.5. Rentnik on kohustatud viivitamatult peatama vara kasutamise, kui vara kasutamine kujutab endast ohtu inimeste elule või tervisele või keskkonnale.
5.6. Kui rentnik rikub renditingimusi on rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada ja seadmed tagasi võtta ilma rentniku nõusolekuta. Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastava täitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul.
6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Rendileandja on kohustatud väljastama töökorras seadme. Renditud seade loetakse töökorras olevana väljastatuks, kui sellekohaseid pretensioone ei ole rentnik esitanud vara väljastamise tööpäeva jooksul.
6.2. Tagama seadme üleandmise rentnikule kokkulepitud ajal rendileandja rendipunktis, samuti seadme vastavuse lepinguga kokkulepitud tingimustele.
6.3. Teostama seadmele hooldust ja remonti. Kui seadme remondivajadus on tingitud seadme mittenõuetekohasest kasutamisest rentniku poolt, on rendileandjal õigus nõuda rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.
6.4. Kui rendileandja tuvastab seadme tagastamisel või selle järgselt seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav rentnik, on rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda seadme vastuvõtmisest ja nõuda rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue seadme hinnale või võtta seade vastu ning nõuda Rentnikult seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
6.5. Saada rentnikult renti.
6.6. Rendileandjal on seaduses ja lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:
6.6.1. nõuda lisa tagatisi, lepingu lõpetamist, vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist, kui:
6.6.1.1. rentnik ei ole tasunud renti 7 kalendripäeva jooksul vastava arve väljastamisest ja ei kustuta võlgnevust 7 kalendripäeva jooksul pärast vastava hoiatuse saamisest,
6.6.1.2. rentniku tegevuse või tegevustuse tõttu halveneb vara seisund või tekib oht vara kadumiseks, rikkumiseks, kasutamiskõlmatuks muutumiseks,
6.6.1.3. rentnik rikub muid lepingu tingimusi.
6.7. Rendileandja on kohustatud lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette teatama 3 kalendripäeva.
7. VASTUTUS
7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb rentnikule üle alates vara valduse üleminekust rentnikule.
7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust seadme säilimise eest alates rendileandjalt valduse üleminekust kuni seadme tagastamiseni rendileandjale.
7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole punktis 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
7.4. Rendileandja ei vastuta seadme purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest.
7.5. Rendileandja ei vastuta seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral rendiperioodi jooksul rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.
7.6. Rendileandja vastutus seadme katkimineku korral rendiperioodi jooksul piirdub üksnes seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning rentniku poolt seadme rendileandjale tagastamisest.
8. LEPINGU LÕPPEMINE
8.1. Leping lõpeb, tähtajalise lepingu korral tähtaja saabumisel ja seadme tagastamisel rentniku poolt või lepingu ülesütlemisel renditingimustes fikseeritud alustel.
8.2. Rendileandjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 kalendripäeva ette, kui:
8.2.1. rentnik ei ole tasunud lepingu järgset mistahes makset 7 kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest,
8.2.2. rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb vara seisund või tekib oht seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks,
8.2.3. rentnik annab/allrendib vara kolmandale isikule allkasutusse ilma rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta,
8.2.4. juriidilisest isikust rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus,
8.2.5. rentnik rikub mistahes muud temale lepingust või seadusest tulenevat kohustust, ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.
8.3. Leping võidakse lõpetada:
8.3.1. poolte kokkuleppel,
8.3.2. lepingus või seaduses toodud alustel.
8.4. Rentnikul on õigus leping korraliselt üles öelda seadme tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Juhul, kui pooltel ei õnnestu lahendada lepingust tulenevaid erimeelsusi läbirääkimiste teel, lahendab erimeelsused/vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.
10. MUUD TINGIMUSED
10.1. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui lepingust ei tulene teisiti.
11. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS
11.1. Kui rentnikuks on juriidiline isik ning rendilepingu sõlmimisel esindab teda juhatuse liige (või selleks vastavat volitust omav isik), siis antud juhatuse liige (või selleks vastavat volitust omav isik) KÄENDAB rentniku poolt rendilepinguga võetud kõiki kohustusi Hotwire Systems OÜ ees ning vastav käendusleping loetakse sõlmituks käesoleva lepingu sõlmimisega.
11.2. Vastutuse ulatus on kuni 5000 eurot.

“Your specialist for insulation cutting systems!”